APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

มติคณะรัฐมนตรีที่ได้ผ่านความเห็นชอบในวันนี้ (15 เม.ย. 63) ว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากผลกระทบจากโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ดังนี้
          – ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
          – (ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุม) ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการ ตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เช่นกัน
          ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ออกเป็น พระราชกิจจานุเบกษาและประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่
————————–

Share this: