APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

นางธารทิพยฺ์ อมรประภาวัฒน์ บรรณาธิการ อำนวยการ บ.ดีเอ็ม มีเดย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือแนวทางแก้ไขและการสนับสนุนต่อสังคมจากพิษภัยของไวรัส โควิด- 19 โดยร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและความร่วมมือเพื่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก  และทำงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนในด้านวัฒนธรรม

Share this: