APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

วันนี้ (7 ม.ค.63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ มอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 294 โรงเรียน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย รวมทั้งจัดให้มีการส่งชุดของขวัญวันเด็กของมูลนิธิฯ เพื่อมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยผ่านสมาคม และมูลนิธิประจำท้องถิ่น และมอบให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ขอการสนับสนุนเป็นลำดับต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบชุดของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย สมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 180,000 ชิ้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด เป็นของขวัญวันเด็กมอบให้เด็กนักเรียน เยาวชนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวน 5,100,000 ชิ้น คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 30,600,000 บาท (สามสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

การจัดเตรียมชุดเครื่องเขียน เพื่อเป็นของขวัญให้กับเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำ กว่า 60 ปี นับตั้งแต่ที่ทางราชการกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2502 เป็นต้นมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน เติบโตเป็น “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

………………………………………………………….

ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ/บรรณาธิการภาพ : รายงาน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ : piyoros2514@gmail.com

โทร. 061 949 2508

Share this: