APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

กระทรวงแรงงานตรวจสุขภาพเชิงรุกฟรีให้ผู้ประกันตนในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน​ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ”ผู้ประกันตนสุขภาพดีส่งท้ายปี 2562ณ บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดงานการส่งเสริมสุขภาพฯ ว่าจากนโยบายของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรสนับสนุนอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ในวันนี้เป็นความร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาพให้กับผู้ประกันตน พร้อมผลักดันสถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงาน อีกทั้งได้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจำนวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดอันตราย พิการ และเสียชีวิตได้

กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ ระบบการบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกในทุกมิติอันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขับเคลื่อน และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Share this: