APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ติดตามความความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร 350 ราย

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนพระแสงวิทยา ตำบลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 350 ราย 430 แปลง รวม 4,881 ไร่ ว่า กรณีพื้นที่ยึดคืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 7 แปลง เนื้อที่ประมาณ 8,334 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ศาลพิพากษาให้คดีถึงที่สุดแล้ว และอยู่ระหว่างการบังคับคดี แต่ผู้ครอบครองยังไม่ออกจากพื้นที่ ส.ป.ก. จึงใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ยึดที่ดินคืนมาล

หลังจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ได้จัดสรรที่ดินให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,160 ไร่ ในพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 972 ไร่ คาบเกี่ยวตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 188 ไร่ โดยสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด เป็นผู้ขอเช่าที่ทำประโยชน์และจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ ที่ทำกินรายละ 5 ไร่ จำนวน 114 ราย โดย ส.ป.ก.ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ เช่น ถนนหนทาง แหล่งน้ำ เป็นต้น และได้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร เช่น การปลูกกล้วยหอมทอง พืชผัก โกโก้ เป็นต้น โดยมีการหาตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกรทั้งหมด ทั้งนี้จะสามารถส่งผลผลิตกล้วยหอมทองรอบแรกได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายในแปลงที่จัดสรรแล้ว ให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ อาทิ การทำถนนราดยางในถนนสายหลัก และถนนหินคลุกในถนนสายซอย และระบบการกระจายน้ำให้เข้าสู่แปลงเกษตรกรรมทุกแปลง รวมทั้งการบริหารจัดการตลาดโดยใช้หลัก การตลาดนำการผลิต และการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ส่วนแปลงที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรนั้น ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเตรียมเกษตรกร วางแผนพัฒนาพื้นที่และจัดเตรียมงบประมาณ โดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและใส่ใจเกษตรกรที่เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง สนับสนุนให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกษตรกรมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ยังได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมแปลงที่ดิน ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 3 แปลง เนื้อที่กว่า 3 พันไร่ โดยขณะนี้ได้มีการตรวจยึดที่ดินคืนได้กว่า 900 ไร่โดยมีเจ้าหน้าที่กรมประมงได้ร่วมมอบพันธุ์ปลา กรมปศุสัตว์ สนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และหมูหลุม รวมไปถึงสำนักงานปฎิรูปที่ดิน ตามนโยบาย มอบที่ดิน ครอบครัว 1 ไร่ ที่อยู่อาศัย 5 ไร่ ที่ทำกิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบเงินสนับสนุน 4 หมื่นบาท ต่อ 1 หลัง ตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทด้วย

ร้อยเอก ธรรมนัส ระบุว่า ทางภาครัฐจะใช้วิธีการทางกฎหมายเพื่อยึดคืนทั้งหมดก่อนที่จะมีการจัดสรรให้แก่เกษตรกรต่อไป นอกจากนี้นโยบายในอนาคต จะมีการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อรับซื้อมาใช้เป็นการผลิตไฟฟ้าทดแทนบนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ พร้อมย้ำว่า กระทรวงกษตรฯ พร้อมสนับสนุนให้ ทุกพื้นที่ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Share this: