APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

“ธรรมนัส” เดินเครื่องเต็มสูบ มอบนโยบายผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้า ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ.ระยอง เพื่อให้ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้ตระหนัก และยังเป็นการสืบสานรักษา ต่อยอดศาสตร์แห่งพระราชา

วันนี้ (26 ส.ค.62) ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการสัมมนาการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ส.ป.ก. จากทั่วประเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมทบทวนผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิรูปที่ดิน และร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงานปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการนี้ รมช.กษ. ได้มอบนโยบาย ๕ ข้อ สำหรับทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนของ ส.ป.ก.ดังนี้ 

๑.ปกป้องและเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะทรงให้ความสำคัญเรื่องน้ำ และป่าไม้ เพราะน้ำและป่าไม้ เปรียบเสมือนต้นกำเนิดของชีวิตประชาชนทุกคน การสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ 

๒.ปรับปรุงเพื่อลดการเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ตรวจสอบการถือครองที่ดิน เพื่อปรับปรุงการถือครองให้ถูกต้อง หากทำการผิดระเบียบ ให้ยึดกลับมาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินต่อไป ๓.ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ของ ส.ป.ก. เน้นแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 

๔.การส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร ในภาคเกษตรกรรม หากมอบที่ดินให้เกษตรกรแล้ว เราควรมอบอาชีพให้เกษตรกรด้วย โดยเน้นให้เกษตรกรดำรงชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งยังต้องพัฒนาและจัดสรรแหล่งน้ำ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร โดยใช้หลักการ “การตลาด นำการผลิต”, การเกษตรภาคอินทรีย์ การลดสารใช้สารเคมี โดยการให้ความรู้ด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า 

๕.การใช้เงินกองทุน ส.ป.ก. ซึ่งมีไว้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ไว้เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ


         ทั้งนี้ รมช.กษ. ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. ดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการทำงาน ไปบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ภายหลังเสร็จสิ้นจากการมอบนโยบาย รมช.กษ. ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานภาพรวมของ ส.ป.ก. ประกอบด้วย การปฏิรูปที่ดินบนที่ดินพระราชทาน โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ (ธนาคารอาหารชุมชน) จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ การสำรวจรังวัดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network และอากาศยานไร้คนขับ จากสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และผลการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

……………………………………………………………

ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ : รายงาน  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ : piyoros2514@gmail.com

โทร.061 949 2508

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this: