APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ มีราคาเป็นธรรม และน้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันกรมการค้าภายในได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐต้องชมแล้ว 216 แห่งทั่วประเทศ และมีแผงค้า รวมทั้งสิ้น 28,319 แผงค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยว ได้รับทราบถึงตลาดประชารัฐต้องชม จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีร้านค้าจากตลาดประชารัฐต้องชม มาร่วมออกบูธกว่า 60 บูธ จากหลายภูมิภาค โดยบรรยากาศภายในงานเป็นการจำลองตลาดประชารัฐต้องชมทั่วประเทศมาไว้ในงานนี้

Share this: