APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

อพท. โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ปรับโฉมกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว โชว์ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้โดดเด่น ด้วยการจัดงาน “Season NAN สีสันน่าน” เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยนำเหล่าบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ไฟแรง ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการรับรู้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชน “แบรนด์น่านเน้อเจ้า” ภายใต้โครงการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ ส่งผลให้ อพท. สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่พิเศษ ๖ ได้อย่างเกิดผลสำเร็จ 

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ เล็งเห็นความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2560 – 2563) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมการพบปะและรับฟังบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว และการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของพื้นที่ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “Season NAN สีสันน่าน” เพื่อแสดงความสามารถในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนและด้านการตลาดที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล และสามารถประสานการทำงานในเชิงบูรณาการทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษและนอกเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้รับการเสริมสร้างทัศนคติ แรงจูงใจ และการปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างการรับรู้และจดจำให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมและบริการการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ อพท. (1) ให้แนวคิดการจัดงานครั้งนี้ว่า “อพท. มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น รูปแบบหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่นยืน คือ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน และด้านการตลาดที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล ซึ่งการสร้างการรับรู้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการรับรู้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน “แบรนด์น่านเน้อเจ้า” นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ในการช่วยถ่ายทอดประสบการณ์และความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านอย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยงานนี้ ถือเป็นการรวมตัวจากตัวแทนสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป”

งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนสื่อมวลชนหลากหลายสายอาชีพ ที่มีใจรักและผูกพันในการเดินทางท่องเที่ยว ขึ้นร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวยังจังหวัดน่านบนเวที ด้วยคอนเซปท์งาน “Season NAN สีสันน่าน” น่าน เที่ยวได้ทุกฤดู ได้แก่ คุณชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ท ดารานักแสดงชื่อดังที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว และเป็นเจ้าของเพจท่องเที่ยว Time To Tales ตะลุยแหลกแหวกโลก ตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในหน้าฝน, บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว จากเพจ Unseen Tour Thailand เพจที่มียอดติดตามอันดับต้นๆของเมืองไทย ตัวแทนในการถ่ายทอดความน่าสนใจในการเที่ยวจังหวัดน่านในหน้าร้อน และช่างภาพมืออาชีพสายฮิปที่โด่งดังในโลกโซเชียล มีเดีย จากเพจ Maneemejai Photographer ตัวแทนในการแบ่งปันสิ่งที่ได้ไปสัมผัสในช่วงปลายฝนต้นหนาว

นอกเหนือจากนี้ ภายในงานได้จัดแสดงแกลลอรี่ภาพถ่าย นำเสนอผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต กิจกรรมต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจของจังหวัดน่าน รวมทั้งยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ “น่านเน้อเจ้า” ที่คงไว้ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน สำหรับผู้ที่มาร่วมงานสามารถซื้อเป็นของที่ระลึก ติดไม้ ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย 

ร่วมสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ผ่านตัวแทนสีสันน่านทั้ง 3 ฤดู ได้ที่งาน “Season NAN สีสันน่าน” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center) บางรัก ห้องออดิทอเรียม A และ B ชั้น M เวลา 13.00-17.00 น. 

ติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มเติมได้ในช่องทาง ;

Facebook Fangpage อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

https://www.facebook.com/dastananthailand/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สานฟ้า จำกัด (คุณรภัสสา) 091-776-4666, 090-973-3345

E-mail: sanfahcompany.pr@gmail.com

Share this: