APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

เมื่อเวลา 20.00 น.(24 มิ.ย.) นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ รวมอายุได้ 85 ปี โดยครอบครัวจะประกอบพิธีทางศาสนาที่ โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ

นายชาตรี เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2476 เป็นบุตรคนที่สองของนายชิน โสภณพนิช (ถึงแก่กรรม) และนางชาง ไว เลาอิง (ถึงแก่กรรม) สมรสกับคุณหญิงสุมณี โสภณพนิช มีบุตร-ธิดารวม 4 คน นายชาตรีสำเร็จการศึกษาด้านบัญชีชั้นสูงจาก Kwang Tai High Accountancy College เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และศึกษาต่อที่ The Regent Street Polytechnic of London และ Institute of Bankers ประเทศอังกฤษ

เจ้าสัว ชาตรี เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีที่ บริษัท เอเชียทรัสต์ จำกัด เมื่อปี 2501 ต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2502 ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2523 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในปี 2535 นอกจากนี้นายชาตรียังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย รวม 3 สมัย (2529-2531) และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (2531, 2532 และ 2539)
ร่วมอาลัยกับการจากไปของบุคคลทรงคุณค่าอีกหนึ่งท่าน “ชาตรี โสภณพนิช” ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ได้ถึงแก่อนิจกรรม อย่างสงบด้วยวัย 85 ปี ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่าควรแก่การยกย่องสำหรับ “เจ้าสัว ชาตรี โสภณพนิช” ด้วยหน้าที่การงานที่ทรงเกียรติ อีกทั้งยังทำหน้าที่สามี และคุณพ่อของลูกๆ 4 คนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จึงไม่น่าแปกใจที่คุณชาตรีจะเป็นที่ยกย่องของใครอีกหลายๆ คน

กำหนดการพิธีศพ “ชาตรี โสภณพนิช” ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ครอบครัวโสภณพนิช ได้แจ้งกำหนดการพิธีศพ นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
-เวลา 15.00 น. รดน้ำศพ
-เวลา 17.00 น. พิธีน้ำหลวงอาบศพ

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
-เวลา 19.00 น. พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้วายชนม์

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
-บรรจุศพที่พัทยา ทั้งนี้เจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวงหรีด ซึ่งนายชาตรี ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 24 มิ.ย.ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สิริอายุ 85 ปี

เกียรติประวัติ นายชาตรี โสภณพนิช
วันที่เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2476
ประวัติครอบครัว :
บิดา นายชิน โสภณพนิช (ถึงแก่กรรม)
มารดา นางชาง ไว เลาอิง (ถึงแก่กรรม)
ชื่อพี่-น้อง :
1. ระบิล โสภณพนิช หรือ โรบิน วาย.เอช.ชาน
2. ชาตรี โสภณพนิช หรือ อังเดร

ภรรยา : คุณหญิงสุมณี โสภณพนิช
ชื่อบุตร-ธิดา :
1. ชาติศิริ (โทนี่) โสภณพนิช สมรสกับ ณินทิรา ประจวบเหมาะ
2. สาวิตรี รมยะรูป สมรสกับ นพดล รมยะรูป
3. ชาลี โสภณพนิช สมรสกับ แพทย์หญิง สิริยา
4. สุชาดา โสภณพ สมรสกับ สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล

การศึกษา : ปี 2526 ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Pepperdine University, Los Angeles, California สหรัฐอเมริกา 

 -ปริญญาตรี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก De La Salle University, ประเทศฟิลิปปินส์
 -ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
 –ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร ที่ Institute of Bankers, ประเทศอังกฤษ
 –อาชีวศึกษาชั้นสูง วิทยาลัย Kwang Tai High Accountancy College, Hong Kong
 –อุดมศึกษา ที่ London Regent Street Poly-Technic, ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
– ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
ตำแหน่งในธนาคารกรุงเทพ จำกัด
1 ตุลาคม 2502 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
2 มกราคม 2505 ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี และรับมอบอำนาจให้ลงนามแทนธนาคารในฐานะ
“เจ้าหน้าที่ดำเนินการทั่วไป”
1 ธันวาคม 2506 เจ้าหน้าที่บริหารชั้นผู้ช่วยผู้จัดการ และกรรมการธนาคาร
2 เมษายน 2513 เจ้าหน้าที่บริหารชั้นผู้จัดการอาวุโส
29 กรกฎาคม 2514 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
6 กุมภาพันธ์ 2517 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
14 มีนาคม 2523 กรรมการผู้จัดการใหญ่
8 ตุลาคม 2535 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
1 พฤศจิกายน 2535 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งทางการเมือง :
8 มิถุนายน 2531 สมาชิกวุฒิสภา
– กรรมธิการ การคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน-วุฒิสภา
– กรรมธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่การเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของรัฐสภา
– ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง ประจำรัฐสภา
18 กรกฎาคม 2531 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฝ่ายวิชาการและการประชาสัมพันธ์
– ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
22 เมษายน 2532 สมาชิกวุฒิสภา
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 15 พ.ย. 2539)
11 เมษายน 2539 กรรมธิการการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (วุฒิ)

ตำแหน่งทางธุรกิจ :
– ประธานกรรมการ บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอร์ จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเมล่อนโพลีเอสเตอร์ จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท ยูบีออฟฟิศซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท ฮาเบอร์วิวเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท เดลต้าไทย จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท โนเบลโฮลดิ้ง จำกัด
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ประเทศไทย) จำกัด
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ท่าเรือบางปะกอก
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด
– กรรมการ บริษัท วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก)
– กรรมการ บริษัท บางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล จำกัด
– กรรมการ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด
– กรรมการ บริษัท ก๊าซธรรมชาติ จำกัด
– กรรมการ บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด
– กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด
– กรรมการ บริษัท แชงกรีล่าโฮเต็ล จำกัด
– กรรมการ บริษัท ทุนเท็กซ์ เรียลตี้ จำกัด
– กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
– กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม จำกัด
2536 ที่ปรึกษาในคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคาร Long-term Credit Bank แห่งประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งทางสังคม :
2518-2523 รองประธานกรรมการ “กองทุนสงเคราะห์ชุมชน” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2519 อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
2524-2525 ประธานกองทุนสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2529-2531 ประธานสมาคมธนาคารไทย รวม 3 สมัย
2530 ประธานสภาธนาคารอาเซียน
– กรรมการร่วมหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมไทย และสมาคมธนาคารไทย
2531 นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
2531 กรรมการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
2531 กรรมการดำเนินการจัดสร้างตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
30 ธันวาคม 2531 กรรมการฝ่ายหาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการที่ปรึกษาโครงการ “สวนวลัยรุกขเวช” (นามพระราชทานจากพระกรุณาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์) ในโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง
10 ธันวาคม 2532 สมาชิกอุปการะของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8 มกราคม 2534 กรรมการอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ จัดทำหนังสือ “ทวิสมโภช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
30 พฤศจิกายน 2535 รองประธานกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ตำแหน่งทางด้านอื่นๆ :
2528 กรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
2530 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
27 พฤศจิายน 2531 กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ธันวาคม 2531 กรรมการที่ปรึกษาศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
– กรรมการมหาวิทยาลัยจี้หนาน มณฑลกวางเจา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2533 กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการที่ปรึกษา สมาคม Y.M.C.A.
ที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเซนต์จอห์น
2534 ประธานคณะกรรมการจัดหารทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 พฤศจิกายน 2535 ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
– ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
18 เมษายน 2546 สมาชิกสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าการของรัฐบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้

Share this: