APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ประชุมภาคีธุรกิจผู้สูงอายุ : ;วันที่ 20 เมษายน 2561 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมผนึกกำลัง โดยการจัดการประชุมภาคี เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจผู้สูงอายุ นำโดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สมาคมส่งเสริมบริการผู้สูงอายุ,สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจ SEMs,สมาคมโรงเรียนบริบาล,มหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต และสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างทางเลือกในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างองค์ความรู้แก่สังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต   

Share this: