APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

         เมื่อไม่นานมานี้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กรรมการกลุ่มฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วาระปี 2561-2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป แทนนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  

นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานคนใหม่ของกลุ่มฯ ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งรับไม้ต่อมาจากนายองอาจฯ จะอยู่ในวาระการทำงาน 2 ปีนับจากนี้ไป นอกจากงานในตำแหน่งประธานกลุ่มฯ ยานยนต์คนใหม่ ท่านยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อีกตำแหน่ง จนกว่าสมาคมฯ จะมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนเมษายนนี้

นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานคนใหม่ของกลุ่มฯ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ ไม่ใช่คนใหม่ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อยู่ในวงการนี้มาเกือบ 30 ปี ตั้งแต่การเข้าทำงานครั้งแรกที่โตโยต้า สำนักงานใหญ่ที่สำโรง หลังจากนั้นเข้ามามีส่วนในการก่อตั้งโรงงานจีเอ็มที่ระยอง ในช่วงที่จีเอ็ม และเชฟโรเลตกลับมาลงทุนใหม่ที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันคุณครรชิตฯ เป็นผู้บริหารของนิสสัน มอเตอร์ที่มาทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

จากประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอย่างยาวนานจากยักษ์ใหญ่ในวงการ ทั้งฝั่งญี่ปุ่นและฝั่งอเมริกา เป็นการยืนยันการตัดสินใจของกรรมการกลุ่มฯ ยานยนต์ที่ได้เลือก คุณครรชิตฯ ให้มารับตำแหน่งประธานกลุ่มฯ คนใหม่ในครั้งนี้ 

ภารกิจที่ประธานกลุ่มฯ ยานยนต์คนใหม่ ประกาศเป็นภารกิจสำคัญในวาระการทำงาน ปี 2561 – 2563 

1.สร้างบทบาทของกลุ่มฯ ยานยนต์ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในฐานะองค์กรตัวแทนอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ 

2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที่ภาครัฐกำลังส่งเสริม หรือยานยนต์เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ

3.นำเสนอนโยบายอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกลุ่มฯ ยานยนต์กับองค์กรภายนอกและกับสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิก

4.สร้างบทบาทการเป็นผู้ชี้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทุกด้าน อย่างไม่มีอคติกับเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอุตสาหกรรม ทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดในการรักษาฐานการผลิตในประเทศ เพิ่มทางเลือกให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม

5.สร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานวิจัยอิสระ และองค์กรนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายที่ปรึกษา พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ครอบคลุมและเป็นข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

6.จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ สร้างการรับรู้ในบทบาทของกลุ่มฯ ยานยนต์ให้สาธารณชนได้รับทราบ

7.พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ให้สามารถ สานต่องานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มฯ เข้มแข็งต่อไปในระยะยาว

8.กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีความเป็นกลาง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

ประวัติโดยย่อ – นายครรชิต ไชยสุโพธิ์                                            

  • อายุ 56 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ สมรสแล้วกับ นางจารุพร ไชยสุโพธิ์ มีบุตร 2 คน
  • การศึกษาสูงสุด:

–   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยบูรพา)

–   หลักสูตร International Management Program จาก Thunderbird Graduate School, Arizona State University, USA

  • การทำงาน:

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน    Nissan Motor Thailand (Government Relations)

พ.ศ. 2539 – 2558       General Motors Thailand (Production Control & Logistics)

พ.ศ. 2531 – 2539       Toyota Motor Thailand (Import-Export Department)

  • ตำแหน่งอื่นๆ: เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย วาระปี 2559-2561

 

Share this: