APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วย “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล” ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 ชั้น 4  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานกลุ่ม-อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า “ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การใช้งานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความได้เปรียบทางการค้า ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีการปรับตัวให้เกิดการใช้งานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจให้มากขึ้น ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทั้งระบบ Supply Chain อย่างเป็นแบบแผน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความได้เปรียบทางการค้า และจะสามารถสร้างโอกาสในธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการของไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น” 

นายไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล” ที่เกิดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 

ด้าน  นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และมุ่งพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน”

“ทั้งนี้ความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ DEPA ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายจะได้รับ เพื่อพัฒนาให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ได้อย่างเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญต่อไป” 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2345-1052-53

 

Share this: