APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ‘ตามติด’ กระแสธุรกิจร้านอาหาร 4.0 เตรียมปั้นผู้ประกอบการร้านอาหารไทยสู่ยุคดิจิตอล พร้อมก้าวเข้าตลาดเต็มรูปแบบด้วยโมเดล O2O (Online to Offline) หวังเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ นำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ธุรกิจอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะมองว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก เริ่มต้นและทำได้โดยง่าย โดยเฉพาะการเปิด “ร้านอาหาร” ซึ่งจัดได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนในรอบทศวรรษนี้ โดยสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารควรจะต้องใส่ใจ คือ วางแผนบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด การบริหารต้นทุนที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

ปัจจุบันร้านอาหารจำเป็นต้องพึ่งพาการตลาดออนไลน์ในการช่วยสร้างแบรนด์ และอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้มากที่สุด โมเดลธุรกิจ O2O (Online to Offline) เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการใช้ความสามารถของสื่อออนไลน์กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (Demand) และไปเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มีหน้าร้านค้าในโลกออฟไลน์ โดยนำข้อดีของการลดต้นทุนในการส่งสินค้าและให้บริการการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์มาช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านเวลา และต้นทุนการเดินทาง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการเข้าสู่สินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ร้านอาหาร และสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นร้านอาหารที่มีความทันสมัย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจยุคดิจิตอลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดอบรมหลักสูตร “Restaurant 4.0” รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิตอลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้พร้อมก้าวสู่อีกระดับของการตลาดยุคดิจิตอล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนชั้นนำในด้านธุรกิจร้านอาหาร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดสมัยใหม่ การบริหารการเงินและบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร “วงใน” และบริษัทที่ปรึกษาจีโนซีส ฯลฯ ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านอาหารตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องนำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากนี้ หลังจากจบการอบรม กรมฯ ได้เชิญสถาบันการเงินเพื่อนำเสนอแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการร้านอาหารที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงินกับระบบธนาคารอย่างครบวงจร

Share this: