APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแก่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ยเด็กดี” ชักชวนเด็ก เยาวชนร่วมกิจกรรมแสนสนุก มุ่งหวังสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นคนดี เน้นการเรียนรู้หน้าที่ โดยเป็นการจับมือกันของภาครัฐและเอกชน ชมอลังการบูธกิจกรรมกว่า 223 บูธ ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.60 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 07.00 นาฬิกาเป็นต้นไป 

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ ทำการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกๆ ปีนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมา โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กในปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างเทคโนโลยี”

และในฐานะเป็นหน่วยงานของแกนนำหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาฯ ได้ทำการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง โดยทำการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมตนเองให้เป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ และร่างกาย เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง

ด้านวันเวลาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้น จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี ด้วยการเรียนรู้หน้าที่ของเด็กไทย ซึ่งได้เตรียมกิจกรรมรองรับไว้อย่างมากมาย ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถสัมผัสได้กับประสบการณ์ต่างๆ ที่จะสร้างความประทับใจจากความสุขของเด็กไทย ด้วยการรู้เรียน รู้เล่น สู่การเป็นเด็กดี

นายแพทย์ ธีระเกียรติ กล่าวอีกว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้นั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความเชื่อมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหรือผู้ใหญ่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเด็กไทย ให้สนใจเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนทำให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งยังเป็นการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย” นายแพทย์ธีระเกียรติกล่าว

สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่จัดทำขึ้นนั้น เราใช้ชื่อว่า “ฮีโร่ตัวจิ๋ว” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 และยังเป็นการเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย เนื้อหาหลักๆ ได้แก่ ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การมีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้านกิจกรรมในวันเด็ก ประจำปี 2561 ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งบริเวณโดยรอบของกระทรวงฯ เช่น ถนนราชดำเนินนอก,เกาะกลางถนน,บริเวณด้านหน้ากระทรวงฯ ถนนลูกหลวง,หอประชุมคุรุสภาและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาฯ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 785 คน เข้าเยี่ยมคารวะรับโล่รางวัลและรับโอวาท จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.61 นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

2.กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในเวลา 08.30 น.

สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กฯ ที่จะมีขึ้นนั้น แบ่งโซนกิจกรรมออกเป็น 4 โซนดังนี้

โซน A เด็กไทย…หัวใจกตัญญู เป็นโซนกิจกรรม ที่สอดแทรกในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรม DIY ทำการ์ดจากใจลูก สู่ใจพ่อแม่, กิจกรรมจับคู่ภาพแห่งความกตัญญู ฯลฯ

โซน B เด็กไทย…หัวใจซื่อสัตย์ เป็นโซนกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าใจความหมายของคำว่า “ซื่อสัตย์” ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การฉายภาพยนตร์นิทานเกี่ยวกับความซื่อสัตย์, การตอบปัญหาชิงรางวัล, ชมนิทรรศการความซื่อสัตย์ ฯลฯ

โซน C เด็กไทย…หัวใจสามัคคี  เป็นโซนกิจกรรมที่มุงเน้นการปลูกฝังความสามัคคี เช่น กิจกรรมฐานลูกเสือ, กิจกรรมเกมส์ ฯลฯ

โซน D เด็กไทย…หัวใจคุณธรรม เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มองเห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตใจโอบอ้อมอารี เช่น การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม, นิทรรศการรูปแบบการ์ตูนเรื่องคุณธรรม และกิจกรรมการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทร์เกษม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก เป็นต้น

ทั้งนี้ไฮไลท์ของงานยังมีการแจก ของขวัญต่างๆ ให้กับเด็ก โดยมีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบให้แด่เด็กๆ ที่มาร่วมงานอีกด้วย  นอกจากนี้ ภายในงานยังการสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดารานักร้องนักแสดง รวมทั้งทีม Miss Universe 2017 ครั้งที่ 77  “มารีญา พูลเลิศลาภ” ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานวันเด็กแห่งชาติในปี้นี้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โทร.02 628-6179 , 02 285-651 

Share this: