APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

คลังเผยหนี้สาธารณะเดือน พ.ย.60 อยู่ที่ 6.325 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจีดีพี เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 18,000 ล้านบาท  

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า “หนี้สาธารณะคงค้างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ว่า มีจำนวน 6,325,468.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,959,326.12 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 397,798.36 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 11,695.11 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 18,644.26 ล้านบาท   

“สำหรับหนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 6,325,468.69 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ในประเทศ 6,028,450.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.30 และหนี้ต่างประเทศ 297,017.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.70 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้สาธารณะคงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,705,323.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.20 และหนี้ระยะสั้น 620,145.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.80 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด”

Share this: