นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล “กำพล วัชรพล”ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560
ปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ด้านสื่อมวลชนยอดเยี่ยม

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล “กำพล วัชรพล”

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ของมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า รางวัล “กำพล วัชรพล” เป็นรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนที่มูลนิธิไทยรัฐกำหนดขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านหนังสือพิมพ์

สำหรับปีนี้มีวิทยานิพนธ์จากสถาบันต่างๆ ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 8 เรื่อง คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์”ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมควรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวต่อไปว่า ผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวปรากฏชัดเจนว่า “ความเป็นนักวิชาชีพ” มีอิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย

โดยวิทยานิพนธ์ข้างต้นที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด 2 แสนบาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณจากนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ รวมทั้งมอบโล่ให้แก่ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ มูลนิธิไทยรัฐ ยังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2560 รวมทั้งมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิไทยรัฐ จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ขอบคุณ : นสพ.ไทยรัฐ

Share this: