APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 60  พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธาน ในงานเปิดตัวสารสารวิชาการ กสทช.ประจำปี 2560 (NBT Journal 2017)เพื่อเป็นแหลางรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้น ที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ส่งบทความและงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ กสทช.ประจำปี 2560 โดยมีสำนักงาน กสทช.เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยด้านต่างๆ 

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า : “การรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญให้เป็นระบบ เพื่อสามารถสืบค้น อ้างอิงและพัฒนาอย่างต่อยอดงานวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันไปจนถึงอนาคต ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสื่อสารในทางปฏิบัติ ที่ควบคู่ไปกับการบันทึก ความรู้และศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น อย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ในนามของสำนักงาน กสทช. และคณะผู้จัดทำวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 จึงต้องขอขอบคุณผู้ส่งบทความเข้ารับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.ประจำปี 2560 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน 

วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมส่งบทความมาลงตีพิมพ์ โดยมีจำนวนบทความ ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ตีพิมพ์ลงในวารสารเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 บทความ ซึ่งการจัดทำวารสารวิชาการนั้น  กสทช.จะจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ งานวิจัย หรือแนวคิดต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาที่มีความน่าสนใจ อย่างมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในหัวข้อเสวนาต่างๆ เช่น “ปรัชญาแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง กับการกำกับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ” โดย พลโท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. “ลึกแต่ไม่ลับ ฝ่าวิกฤติ ประมูล 4G โดยเลขาธิการ กสทช.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ “บริการ OTT ความท้าทายต่อสื่อเก่าและการกำกับดูแล” และ “มาตรการกำกับดูแลเงินสกุล ดิจิทัล และการปรับใช้กฎหมายไทยกับเงินสกุลดิจิทัล “บิทคอยน์” ฯลฯ  

Share this: