EXIM BANK และ SME Development Bank ผนึกพลัง ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทย

203
APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

 

EXIM BANK และ SME Development Bank ผนึกพลัง 

ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทย

EXIM BANK และ SME Development ผนึกพลัง ร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจระหว่างประเทศ เอสเอ็มอีไทย โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการประสานพลังขับเคลื่อน SMEs เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุน SMEs ทั้งด้านเงินลงทุนและข้อมูลความรู้ทางการเงิน เพื่อช่วยผลักดันให้ SMEs ไทยเริ่มต้นขยายธุรกิจระหว่างประเทศอย่างได้ผลและประสบความสำเร็จ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในเวทีการค้าตลาดโลกในอนาคต โดยจัดแถลงข่าวขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  

นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs  Development Bank) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการประสานพลังขับเคลื่อน SMEs เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนผลักดัน SMEs ทั้งด้านเงินลงทุนและข้อมูลความรู้ทางการเงิน เพื่อช่วยให้ SMEs ไทยเริ่มต้นสยายปีกขยายธุรกิจระหว่างประเทศ ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพบนเวทีการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต

ภายใต้ข้อตกลงของความร่วมมือดังกล่าว EXIM BANK จะสามารถสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก (Direct Exporter) และเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก (Indirect Exporter) ที่เป็นลูกค้าของ SMEs Development Bank ซึ่งต้องการสินเชื่อเพื่อการส่งออก โดยรูปแบบการส่งลูกค้าเชื่อมต่อระหว่างกัน ในรูปแบบการให้สินเชื่อร่วม Club Loan หรือ Syndicated Loan ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งการอบรมสัมมนาในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบูรณาการ การใช้ทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนการเติมเต็มและสนับสนุนความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคง มีศักยภาพด้านการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นในตลาดโลกได้

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองธนาคารนี้ จะเป็นดั่งเครื่องมือสำคัญที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ที่จะช่วยผลักดันสนับสนุน SMEs ไทย ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวขึ้นสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจัยที่สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการค้าโลก ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้ส่งออกไทยเอง ก็ยังมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการเสาะแสวงหาตลาดใหม่ๆ และเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสินค้า สร้างแบรนด์ ทำให้คาดว่าในปี 2561 นี้ มูลค่าการส่งออกของไทยจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 8% หรือมีมูลค่าประมาณ 253,555 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 

Share this: