Home ส.อ.ท. ฉลองครบรอบ 50 ปี นำเศรษฐกิจไทย รับใช้สังคม ส.อ.ท. ฉลองครบรอบ 50 ปี นำเศรษฐกิจไทย รับใช้สังคม

ส.อ.ท. ฉลองครบรอบ 50 ปี นำเศรษฐกิจไทย รับใช้สังคม

เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ของการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ ในปี 2560 นี้ จึงกำหนดให้มีการจัดงาน GALA DINNER ครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง PLENARY HALL 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานกิตติมศักดิ์ อดีตกรรมการบริหารของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ได้ร่วมกันสร้างสภาอุตสาหกรรมฯ จนเติบใหญ่เข้มแข็งมา 50 ปี ได้มาร่วมพบปะสังสรรค์กับคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ในวาระปัจจุบันด้วย ได้แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, ดร.โชคชัย อักษรนันท์, นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ, นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี พร้อมทั้งรับฟังการปาฐกถาพิเศษจากนาย อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ก้าวสู่อนาคต” โดยนายอานันท์กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ส.อ.ท. ไม่อยากเห็นสมาชิกฯ คิดแต่เฉพาะเรื่องบริษัทของตนเองเพียงอย่างเดียว อยากให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม และมาช่วยกันทำงานเพื่อสังคม แนะนำให้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งยังเป็นอุปสรรคใหญ่ในขณะนี้ อีกทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็ถือว่ายังเป็นปัญหามากกว่าปัญหาอื่นๆ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมมาช่วยกันทำให้ปีที่ 50 ของสภาฯ เป็นปีที่น่าจดจำว่า พวกเราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมและประเทศชาติ”
นอกจากนี้ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แสดงนโยบายในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของ ส.อ.ท.” ตามสโลแกนที่ว่า “อุตสาหกรรมเป็นมิตร ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยชาติ” ดังนี้
1. อุตสาหกรรมเป็นมิตร คือ การทำให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน การจัดการพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR
2. ช่วยเศรษฐกิจ คือ การช่วยส่งเสริมด้านต่างๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมการค้าชายแดน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ช่วยชาติ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน การค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม การเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
เพราะเชื่อว่าอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกจำนวน 11,267 ราย (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560) มียอดขายต่อปี 15.0 ล้านล้านบาท ร่วมเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานในหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 500 คณะ อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทยด้วยการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์
ส่วนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 นั้น แบ่งเป็น 4 ข้อ หลัก คือ 1.ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงและได้ใช้ระบบอัตโนมัติและสารสนเทศ 2.ส่งเสริมพัฒนาและสร้างบุคลากรภาคบริการอุตสาหกรรม 3.สร้างกลไกตอบสนองความต้องการใช้ด้านเทคโนโลยีของภาคผู้ผลิต 4.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
สุดท้ายนายเจนยังฝากคำขวัญที่สะท้อนนโยบายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ว่า
“ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจไทย รับใช้สังคม”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!